Rätta & sätta kurs / Navigationsteori

Det finns flera olika kurser. Att rätta och sätta kurs är två olika metoder för att räkna om mellan de olika kurserna. Det man räknar med är ett eller flera av de "felen" som påverkar kurserna i form av deviation, missvisning, avdrift och ström.

Kursfelen

De olika kurserna påverkas av de olika kursfelen. Kursfelen är beskrivna i avsnitten Deviation & Missvisning samt Avdrift och Ström i detta kapitel.

Vid beräkningar med felen är ett Ostlig (E) fel alltid positiv (+) och ett Västlig (W) fel alltid negativ (-). Exempelvis +10°E och -10°W.


-/W för västliga fel och +/E för ostliga fel.


d Deviation (Deviation på engelska)
 • Det kursfel som båtens magnetfält ger på den magnetiska kompassen.
m Missvisning (Variation på engelska)
 • Det kursfel som jordens magnetfält ger på den magnetiska kompassen.
a Avdrift (Drift på engelska)
 • Det kursfel som uppstår då båten trycks i sidled av vinden.
s Ström (Current på engelska)
 • Det kursfel som uppstår då båten trycks i sidled av strömmen.

I förarintyget ingår inte att kunna räkna med ström. Inga instuderingsfrågor omfattar därför strömberäkningar.

De olika kurserna

Det finns fem olika kurser varav två kurser kan visas på vanliga navigationsinstrument. Kompasskurs (KK) på en magnetisk kompass och kurs över grund (KÖG) på en navigator. Den rättvisande kursen (K) är den som man lägger ut eller mäter upp på ett sjökort.

Magnetisk kurs (KM) och Kurs Genom Vattnet (KGV) är mer teoretiska kurser som mycket sällan används vid navigation mer än vid beräkningarna av de andra kurserna.KK Kompasskursen (Compass course på engelska)
 • Den kurs som den magnetiska kompassen ombord visar.
 • KK rättas till KM med deviationen (d).
 • Kallas även för stävad kurs.
KM Magnetisk kurs (Magnetic course på engelska)
 • KM är en kurs man beräknar men inte läser av på navigationsinstrumenten.
 • KM rättas till K med missvisningen (m).
K Rättvisande kurs (True/True Course på engelska)
 • Den kurs man mäter eller lägger ut i sjökortet.
 • K rättas till KGV med avdriften (a).
 • Kallas även för sann kurs.
KGV Kurs Genom Vattnet (CTW/Course Through Water på engelska)
 • KGV är en kurs man beräknar men inte läser av på navigationsinstrumenten.
 • KGV rättas till KÖG med strömmen (s).
KÖG Kurs Över Grund (COG/Course Over Ground på engelska)
 • Den kurs som båten färdas med över grund (botten).
 • Den kurs som navigatorn visar.

Beräkningsuppställningen

Oavsett om man ska rätta eller sätta en kurs används samma beräkningsuppställning.

   KK  (Kompasskurs)
+/-  d  (Deviationen)
=======
=  KM  (Magnetisk kurs)
+/-  m  (Missvisning)
=======
=   K  (Rättvisande kurs)
+/-  a  (Avdrift)
=======
=  KGV  (Kurs Genom Vattnet)
+/-  s  (Ström)
=======
=  KÖG  (Kurs Över Grund)

Ofta känner man inte till alla felen eller behöver inte beräkna alla de olika kurserna. När så är fallet hoppar man bara över de stegen i uppställningen.

Rätta kurs

Rätta kurs gör man exempelvis då man läst av kompasskursen (KK) på den magnetiska kompassen ombord och man undrar vilken kurs över grund (KÖG) båten har. Beräkningen görs utifrån de fyra felen.

Exemplet på kompassrosen nedan illustrerar vad kompasskursen (KK) 241° ger för kurs över grund (KÖG). Notera att alla fyra felen är ostliga (E) i detta exemplet. Båten kommer att färdas med en kurs över grund som är avsevärt mer åt höger/öster än vad kompassen visar.

   241° KK  (Kompasskurs)
  + 17°E d  (Deviation, +/E/Ostlig)
=========
=  258° KM  (Magnetisk kurs)
  + 22°E m  (Missvisning, +/E/Ostlig)
=========
=  280° K  (Rättvisande kurs)
  + 20° a  (Avdrift, +/E/Ostlig)
=========
=  300° KGV (Kurs Genom Vattnet)
  + 15° s  (Ström, +/E/Ostlig)
=========
=  315° KÖG (Kurs Över Grund)

Rätta kurs - Kompassrosen

Exempel 1: Rätta kurs

Vi vet följande och vill genom att rätta vår kompasskurs (KK) beräkna vår kurs över grund (KÖG);

 • Kompasskursen (KK) är 225°.
 • Missvisningen (m) är +6°E.

Vi räknar nu;

   225° KK  (Kompasskurs)
      d  (Deviation är okänd)
=========
=  225° KM  (Magnetisk kurs)
  + 6°E m  (Missvisning, +/E/Ostlig)
=========
=  231° K  (Rättvisande kurs)
      a  (Avdrift är okänd)
=========
=  231° KGV (Kurs Genom Vattnet)
      s  (Ström är okänd)
=========
=  231° KÖG (Kurs Över Grund)

När vi på den magnetiska kompassen läser av kompasskursen KK=225° och rättar den för missvisningen (+6°E) blir kurs över grund KÖG=231°.

Exempel 2: Rätta kurs

OBS! Detta exempel är "fördjupning" då det använder mer än ett fel samtidigt. Vi vet följande och vill genom att rätta vår kompasskurs (KK) beräkna vår kurs över grund (KÖG);

 • Kompasskursen (KK) är 087°.
 • Deviationen (d) är +6°E.
 • Missvisningen (m) är -3°W.
 • Avdriften (a) är +10°E.
 • Strömmen (s) är -5°W.

Vi använder beräkningsuppställningen och räknar;

   087° KK  (Kompasskurs)
  + 6°E d  (Deviation, +/E/Ostlig)
=========
=  093° KM  (Magnetisk kurs)
  - 3°W m  (Missvisning, -/W/Västlig)
=========
=  090° K  (Rättvisande kurs)
  + 10°E a  (Avdrift, +/E/Ostlig)
=========
=  100° KGV (Kurs Genom Vattnet)
  - 5°W s  (Ström, -/W/Västlig))
=========
=  095° KÖG (Kurs Över Grund)

När vi på den magnetiska kompassen läser av kompasskursen KK=087° och utifrån de fyra olika felen rättar (beräknar) kurs över grund blir KÖG=095°. Det är KÖG som visas på navigatorn under färden.

Sätta kurs

Sätta kurs gör man exempelvis då man vet kurs över grund (KÖG) och vill räkna ut kompasskursen (KK) på båtens magnetiska kompass. Beräkningen görs utifrån samma fyra fel som vid rättning av en kurs. Vi använder samma uppställning men börjar nerifrån istället.

Exempel 1: Sätta kurs

Vi vet följande och vill genom att sätta vår kurs över grund (KÖG) beräkna vår kompasskurs (KK);

 • Kurs över grund (KÖG) är 125°.
 • Avdrift (a) är -10°W.

Vi använder beräkningsuppställningen men väntar en liten stund med att räkna;

   ???° KK  (Kompasskurs)
      d  (Deviation är okänd)
=========
=  ???° KM  (Magnetisk kurs)
      m  (Missvisning är okänd)
=========
=  ???° K  (Rättvisande kurs)
  - 10°W a  (Avdrift, -/W/Västlig)
=========
=  ???° KGV (Kurs Genom Vattnet)
      s  (Ström är okänd)
=========
=  125° KÖG (Kurs Över Grund)

Med lite "resonerande" vad som blir 125° när man drar bort -10° kommer vi fram till att KK är 135°. Vi kontrollerar: 135-10=125.

Detta exempel kan i praktiken vara att man kör mot sydost och vinden är sydlig. Vinden blåser ifrån höger/styrbord och trycker båten mot (vänster) väster om man följer kompassrosen runt. Alltså blir det en -/W/Västlig avdrift i beräkningen. Storlek är antagen till 10° då det är en vanlig avdrift på segelbåtar då de seglar.

Exempel 2: Sätta kurs

OBS! Detta exempel är "fördjupning" då det använder mer än ett fel samtidigt.

Vi vet följande och vill genom att sätta vår kurs över grund (KÖG) beräkna vår kompasskurs (KK);

 • Deviationen (d) är +6°E.
 • Missvisningen (m) är -3°W.
 • Avdriften (a) är +10°E.
 • Strömmen (s) är -5°W.
 • Kurs över grund (KÖG) är 095°.

Vi använder beräkningsuppställningen men väntar en liten stund med att räkna;

   ???° KK  (Kompasskurs)
  + 6°E d  (Deviation, +/E/Ostlig)
=========
=  ???° KM  (Magnetisk kurs)
  - 3°W m  (Missvisning, -/W/Västlig)
=========
=  ???° K  (Rättvisande kurs)
  + 10°E a  (Avdrift, +/E/Ostlig)
=========
=  ???° KGV (Kurs Genom Vattnet)
  - 5°W s  (Ström, -/W/Västlig))
=========
=  095° KÖG (Kurs Över Grund)

I och med att vi sätter en kurs måste vi börja nerifrån. Matematiskt kan detta göras på många vis men här lär vi ut att "resonera" fram svaret. (Att "resonera" fram svaret på detta vis kallas ibland för "Chalmers-metoden".)

 • KÖG är 095° och s är -5°E. Vad måste KGV vara för att om vi drar ifrån -5°W få KÖG 095°? Efter lite "resonerande" är rätt svar KGV=100°. Vi kontrollerar: 100-5=095.
 • KGV är 100° och a är +10°E. Vad måste K vara för att om vi lägger till +10°E få 100°? Efter lite "resonerande" är rätt svar K=090°. Vi kontrollerar: 090+10=100.
 • K är 090° och m är -3°W. Vad måste KM vara för att om vi drar ifrån -3°W få 090°. KM är 093°. Vi kontrollerar: 093-3=090.
 • KM är 093° och d är +6°E. Vad måste KK vara för att om vi lägger till +6°E få 093°. KK är 087°. Vi kontrollerar: 087+6=093.

Kompasskursen (KK) är således i detta exempel 087° då kurs över grund (KÖG) är 095°.

Fördjupning

Ström

Beräkningar med ström ingår inte i förarintyget och det finns därför inga instuderingsfrågor där ström ingår. Principen är dock exakt den samma som för övriga fel och ström finns med i beräkningsuppställningen. Har du lärt dig att rätta & sätta kurs på detta vis kan du mycket enkelt också räkna med ström och därmed uppfylla kunskapskraven för både Kustskepparintyget och Utsjöskepparintyget där strömberäkningar ingår.

Andra uppställningar

Metoden som lärs ut ovan med samma beräkningsuppställning både för att rätta och sätta kurs kallas ibland för "Chalmersmetoden". Det finns flera andra metoder för att rätta och sätta kurser som ger samma resultat. Flera av de metoderna baseras på att tecknet för felen ska ändras beroende på om man rättar eller sätter kurs och för det finns det olika minnesregler som man ofta vänder fel trots allt.

Instuderingsfrågor

 1. Vilket instrument är det som visar KK?
 2. Du mäter upp en kurs på ett sjökort. Vad benämns denna kurs som?
 3. Vilken kurs visas på din navigator?
 4. Vilka två fel måste räknas med mellan Kompasskurs och Rättvisande kurs?
 5. Vilka två fel måste räknas med mellan Rättvisande kurs och Kurs Över Grund?
 6. Vilket tecken ska ett ostligt fel ha i den så kallade Chalmers-metoden?
 7. Du styr 090° på din magnetkompass (KK) och har en missvisning som är ostlig på 4°. Vilken KÖG får du? Bortse ifrån ström, deviation och avdrift.
 8. Du vill färdas med KÖG 090° men har en avdrift med 5° i och med den sydliga vinden. Vilken kurs ska du styra på din kompass? Bortse från missvisning, ström och deviation.
 9. Du har gjort en pejling till en fyr med din pejlkompass och läser av kompasskursen på den till 185°. På sjökortet ser du att missvisningen i området är W4°. Bortse ifrån eventuell deviation. Vad är rättvisande bäring till fyren?
 10. Du mäter på sjökortet ut att du ska köra rättvisande kurs 350° (K). Du vill nu veta vilken kompasskurs (KK) det innebär. På sjökortet ser du att missvisningen är E4°. Bortse ifrån eventuell deviation.

Facit

 1. KK / Kompasskursen visas av magnetkompassen.
 2. K / Rättvisande kurs.
 3. KÖG / Kurs Över Grund.
 4. Deviation och Missvisning.
 5. Avdrift och Ström.
 6. +/Positivt.
 7. 090° (KK) + 4° (ostlig missvisning) = 094° (KÖG).
 8. 090° (KÖG). Avdrift från höger -5°. Chalmersmetoden ger = 095° (KK).
 9. 185° (KK) - 4° (västlig missvisning) = 181° (K).
 10. 350° (K). Missvisningen är E/+4°. Chalmersmetoden ger = 346° (KK).


Gå till nästa kapitel.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa