Sjökortstyper / Sjökortet

Sjökort tas fram för olika ändamål och användningsmetod. Det finns sjökort med enormt mycket små detaljer och sjökort som täcker in en hel ocean. Sjökort trycks och säljs på papper för "traditionellt" bruk och distribueras och säljs som elektroniska sjökort för bruk på någon form av navigator som visar sjökortet på en bildskärm.

Sjökort ritas idag enligt internationella standarder.

Skala

Alla sjökort är en förminskning av verkligheten. Hur mycket den är förminskad framgår av skalan som sjökortet är ritat i.

Skalan 1:50 000 innebär att 1 millimeter på sjökortet motsvarar 50 000 millimeter i verkligheten. 50 000 millimeter är 50 meter. Alltså är en linje på sjökortet som är cirka 1 millimeter bred ungefär 50 meter bred i verkligheten.

Skalan 1:250 000 innebär att 1 centimeter på sjökortet motsvarar 250 000 centimeter, 2 500 meter och 2,5 kilometer i verkligheten.

Man ska alltid använda det sjökort som finns över ett område som har störst skala vid navigation. Med störst skala menas att föremålen på sjökortet ska vara så stora som möjligt och så många detaljer som möjligt visas.

På ett sjökort i skalan 1:25 000 är sakerna på sjökortet 10 gånger större än på ett sjökort i skalan 1:250 000.

På ett sjökort med mindre skala är föremålen mindre. Exempel på ett småskaligt sjökort är ett i skalan 1:500 000. Ett exempel på ett storskaligt sjökort är ett i skalan 1:10 000.

Nedan visas fyra olika sjökortstyper över fyrön Landsort utanför Södertälje för att tydliggöra hur mycket detaljer som redovisas i olika skalor och typer av sjökort.


Översiktskort / Mindre skala

Kustkort

Skärgårdskort

Specialkort / Större skala


Sjökortstyper

Nedan beskrivs de olika typerna av sjökort som finns ihop med exempel på sådana sjökort. Klicka gärna på sjökorten för att förstora dem lite.

På sjökort där information i ett område inte är redovisat i detalj är området ofta markerat med en rosa eller grön kant. Inom sådana områden ska ett sjökort i större skala (med fler detaljer) användas vid navigation.

Planeringskort


Översiktskort 2 (Klickbar)

Översiktskort INT11 (Klickbar)

Planeringskort är Översiktskort men i ännu mindre skala. Planeringskort är normalt i skala mindre än 1:1 000 000.

Exempelkort;

 • Översiktskort 2 / Östersjön.
 • Översiktskort INT11 / North Atlantic Ocean


Översiktskort


Översiktskort 8 (Klickbar)

Översiktskort 6 (Klickbar)

Översiktskorten är avsedda för att ge god översikt men saknar väldigt många detaljer. De används främst för planering men i en del fall även för navigering ute till havs på öppet vatten.

Översiktskort har en skala kring 1:500 000. Deras sjökortsnummer är ensiffrigt.

Exempelkort;

 • Översiktskort 6 / Östersjön North.
 • Översiktskort 8 / Skagerrak - Kattegatt.


Kustkort


Kustkort 93 (Klickbar)

Kustkort 61 (Klickbar)

Kustkorten används vid navigering utmed kusten men inte inne i skärgården. Kustkorten visar få eller inga detaljerna inne i skärgården.

Kustkorten har en skala kring 1:250 000. Deras sjökortsnummer är tvåsiffrigt.

Exempelkort;

 • Kustkort 61 / Landsort - Ålandshav.
 • Kustkort 93 / Skagerrak.


Skärgårdskort


Skärgårdskort 931 (Klickbar)

Skärgårdskort 616 (Klickbar)

Skärgårdskort omfattar alla detaljer för att kunna navigera inne i skärgården. Om det på ett skärgårdskort finns ett område där det finns ett specialkort med ytterligare detaljer är detta område markerat på sjökortet med en röd ram.

Skärgårdskorten är vanligen i skala 1:50 000. Deras sjökortsnummer är tresiffrigt.

Exempel;

 • Skärgårdskort 616 / Nynäshamn - Dalarö.
 • Skärgårdskort 931 / Marstrand - Göteborg - Tistlarna.


Specialkort (med nummer)


Specialkort 6163 (Klickbar)

Specialkort 9313 (Klickbar)

Det finns också särskilda specialkort över områden med extra mycket sjömärken och där fartygstrafik är omfattande. Exempelvis vid farlederna in till Göteborg och Stockholm.

Specialkorten är vanligen i skala 1:25 000. Deras sjökortsnummer är fyrsiffriga.

Exempelkort;

 • Specialkort 6163 / Dalarö.
 • Specialkort 9313 / Vinga - Göteborg.


Specialkort (utan nummer)


Hamnkort: Huvudskär (Klickbar)

Hamnkort: Marstrand (Klickbar)

Ibland krävs det ännu mer detaljer och då räcker skärgårdskorten eller specialkort inte riktigt till. Exempelvis inne i en hamn eller i ett smalt sund. Då görs ett litet sjökort över just det området där ännu fler detaljer redovisas. Dessa specialkort är ofta införda på ett sjökort som täcker området runt om kring. Då dessa kort ibland är så storskaliga blir det opraktiskt att använda distansminut som skala för avstånd. De har istället en meterskala som man mäter avstånd utifrån.

Sådana specialkortet är vanligen i skala 1:10 000 eller större och har inget sjökortsnummer.

Exempelkort;

 • Huvudskär (del av Skärgårdskort 616).
 • Marstrand (del av Specialkort 9321).


Kort över inlandsfarvatten


Insjökort 121 (Klickbar)

Särskilda sjökort finns för våra större sjöar, floder och kanaler. Dessa har normalt minst samma detaljgrad som skärgårdskorten. För en del andra sjöar har privata företag tagit fram sjökort som finns till försäljning.

Exempelkort;

 • 121 / Vättern.


Båtsportkort


Båtsportkorten (Klickbar)

Båtsportkort är samtliga skärgårdskort, hamnkort och specialer för ett område/kuststräcka i A3-storlek för att fungera bra ombord på en fritidsbåt. De är också ofta kompletterade med lite extra information anpassad för fritidsbåtar.

Båtsportkorten för en kuststräcka är sammansatta med en ringpärmrygg för att det ska vara lätt att vika upp aktuellt sjökort och inte tappa bort något. De är också utförda i ett material som tål väta relativt bra.Område: Stockholm / Mellan.Område: Västkusten / Södra.

Pappers- och elektroniska sjökort


Pappers sjökort.

Papperssjökort är de "traditionella" sjökorten som trycks på papper för olika ändamål som är beskrivna tidigare i detta avsnitt om Sjökortstyper.Elektroniskt sjökort.

Elektroniska sjökort (digitala sjökort) är de sjökort som används i en navigator och där presenteras elektroniskt på en bildskärm. Dessa sjökort skapas av olika privata företag ur den stora databas som Sjöfartsverket har med sjökortsdata. Olika elektroniska sjökort passar i olika navigatorer.


För navigatören ser papperssjökort och elektroniska sjökort i stort likadana ut. Symboler, sjömärken och färger är i stort likadana. Det som skiljer är hur man använder dem. Med ett papperssjökort krävs traditionell navigation. På en navigator med elektroniska sjökort visas båtens aktuella position hela tiden på bildskärmen.

Utgivare

Sjökort och sjökortsdata tas i de flesta länder fram av en myndighet. I Sverige är det Sjöfartsverket som är den myndigheten.


Hydrographica vs Sjöfartsverket.

Det finns även privata företag som gör sjömätningar och tar fram egna sjökort. Främst sker detta i områden där Sjöfartsverkets sjökort inte är särskilt detaljerade och där det färdas många fritidsbåtar. Dessa sjökort är ofta enormt mycket detaljerade och redovisar mer exakta djup än på Sjöfartsverkets sjökort där det ofta är märkt mörkblått (djup mellan 0 och 3 meter) i stora områden.

Alla Sjöfartsverkets sjömätningar görs numera fullt ut i enlighet med internationellt fastslagna standarder för att säkerställa högsta möjliga kvalité på djup och strandlinjer. Privata aktörer som tar fram sjökort sjömäter ofta med andra tekniker än de som finns i fastslagna standarderna. Detta behöver inte innebära att de är sämre men det kan finnas fel i deras sjömätningar.

Det mest namnkunniga företaget avseende "privata" sjökort i Sverige idag är Hydropgraphica. Deras sjökort finns också att tillgå som elektroniska sjökort till många typer av navigatorer.

Det förekommer även att exempelvis föreningar finansierar "egna" sjökort över områden där det saknas eller där Sjöfartsverkets kort inte är tillräckligt detaljerade. Ett exempel är Segelsällskapet Slören som beställde ett detaljerat sjökort inom sitt kappseglingsområde på Asperöfjorden utanför Göteborg (av Hydrographica). Sjökortet kan nu köpas på papper eller laddas ner gratis i digital form på deras webbplats.
Sjöfartsverkts sjökort.

Slörens sjökort.

Lager

Lite förenklat kan man säga att sjökort består av tre lager med information.

Först lagret innehåller all terräng i form av land och vatten. Andra lagret innehåller det Sjöfartsverket "skapar i form av utmärkning och farleder. Tredje lagret är där all övrig information ligger, ofta i röd färg, så som noteringar.

Fördjupning

Äldre sjökort

Äldre sjökort kan se ut nästan hur som helst och dess precision bör ifrågasättas. Fotografiet på sjökortet nedan är ett handritat sjökort över fyrön Nidingen i Kattegatt från 1940-talet.


Projektion

Att jorden är formad som ett klot har mänskligheten förstått i många hundra år nu (även om det fortfarande finns några få som argumenterar emot). Att göra en platt karta, som ett sjökort, av något som är klotformat är en utmaning. Det finns flera olika tekniker för detta och samlingsnamnet för teknikerna är projektion.

För sjökort är det projektionen Mercator som oftast används men även projektionen Gauss förekommer.

Med Mercator-projektion så blir land längre ifrån ekvatorn allt större. Det är därför Sverige på en världskarta kan uppfattas som nästan lika stort som Afrika men i verkligheten är många länder i Afrika vart och ett mycket större än Sverige.

Gauss-projektionen används ofta på sjökort som täcker ett lite område. Exempelvis båtsportkort, specialsjökort och hamnspecialer.

Hur länge till kommer man kunna köpa papperssjökort?

I USA pågår sedan några år tillbaka ett arbete med att avveckla de traditionella papperssjökorten och därmed försäljning av dem. Ansvarig myndighet för sjökort i USA heter NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). För den som vill ha papperssjökort framöver hänvisar NOAA till speciella tryckerier som kan skriva ut ett elektroniskt sjökort på papper.

INTernationella sjökort

Ett sjökort som är framtaget enligt internationella standarder avseende innehåll, utformning och numrering märks med INT framför sjökortsnumret. Exempelvis INT1020 som är den internationella beteckningen på det svenska översiktssjökortet 8/SE8. Ett sådant sjökort kan av en annan sjökortsutgivare införliva i deras sjökortsporfölj.

Instuderingsfrågor

 1. Vad heter de sjökort som används för planering eller längre färd på öppet hav?
 2. Vad heter det sjökort man använder då man seglar utanför skärgården?
 3. Vilken är den vanligast skalan på skärgårdskort?
 4. Det finns särskilda sjökort anpassade för fritidsbåtar. Vad heter de?
 5. Hur långt i verkligheten är 2 millimeter på ett sjökort med skalan 1:50 000?
 6. Vad kallas de sjökort som används i en navigator?
 7. Vad heter den myndighet som har ansvar för sjökorten i Sverige?
 8. Vilken typ av sjökort är ett papperssjökort med ett tre-siffrigt nummer (exempelvis 616 och 931)?
 9. Hur många siffror finns i numret för ett kustkort?
 10. Vilken skala är övningssjökortet 616 eller 931 i?
 11. Vilken skala är övningssjökorten 6163 eller 9313 i?

Facit

 1. Översiktskort.
 2. Kustkort.
 3. 1:50 000.
 4. Båtsportkort.
 5. 100 meter.
 6. Elektroniska sjökort.
 7. Sjöfartsverket.
 8. Skärgårdskort.
 9. Två.
 10. 1:50 000.
 11. 1:25 000.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa