Tillförlitlighet / Sjökortet

Svenska sjökort är generellt av mycket hög kvalitet och tillförlitlighet oavsett typ och utgivare.

Sjömätning


Sjömätningsfartyg [Sjöfartsverket]

I Sverige är det främst Sjöfartsverket som utför sjömätningar för de svenska sjökorten. Men det finns också privata företag som på beställning eller i egen regi har mätt upp delar av vår skärgård och insjöar och säljer denna information på mycket detaljerade sjökort.

Sjömätning görs med många olika tekniker beroende på förutsättningarna. På djupare vatten används sjömätningsfartyg med avancerad sonarutrustning. På grundare vatten görs sjömätningen med stöd av flygfotografering och båtar med mindre djupgående.

Tillförlitlighet


Sjömätningskarta [Sjöfartsverket]

Trots att våra sjökort är bra är det är viktigt att förstå att de ändå kan ha brister. I stora områden, främst inne i skärgårdarna och utanför farlederna, är sjömätningen ofta gjord för mer än 100 år sedan med mycket primitiv teknik. I sådana områden hittas varje år nya grund! I och kring de större farlederna samt ute till havs har moderna sjömätningar gjorts och tillförlitligheten där är mycket stor!

På karten visas med rött äldre sjömätningar, gult relativt moderna och grönt sådana som följer aktuella standarder för moderna sjömätningar.


"Vanliga" felaktigheter på sjökort

 • Djupredovisningen kan vara av dålig kvalitet eller ofullständig. Sjömätningen är ofta gjord för mycket länge sedan med mycket primitiva metoder utanför de stora farlederna.
 • Strandlinjen och öars placering kan ligga upp emot 50 meter fel. Rättning av strandlinjen pågår i ett projekt inom Sjöfartsverket och Lantmäteriet och är där strandlinjen är uppdaterad mycket exakt.
 • Positionen på sjömärken kan vara fel på sjökorten om de inte har uppdaterats med moderna mätmetoder. Sjömärken kan också flytta på sig om deras förankring i botten inte är tillgänglig. Detta innebär inte att sjökortet är fel men sjömärket ligger inte där det är ritat i sjökortet.
 • Informationen på elektroniska sjökort är i stort densamma som på Sjöfartsverkets papperskort. Med dess fel och brister.
 • Lägen på kablar och rör är ofta baserat på gammalt underlag och avvikelser är därför relativt vanliga.
 • Djup vid kajer och i hamnar kan vara förändrade gentemot sjökortet. Hamnägaren har ofta mer detaljerad information.

Uppdateringar och rättelser


Ufs [Sjöfartsverket]

Det är lätt att tro att sjökort är "eviga" då öar, land och grund inte flyttar på sig. Verkligheten är mycket mer komplex än så. Sjökort förändras hela tiden. Bara i Sverige så ofta att Sjöfartsverket varje vecka året runt publiceras ett häfte på cirka 15 sidor med uppdateringar och rättelser av sina sjökort. Dessa uppdateringar benämns Underrättelse För Sjöfarande (Ufs) och finns fritt tillgängliga på Sjöfartsverkets hemsida. I Ufs beskrivs årligt cirka 2 500 uppdateringar (50 per vecka) på de svenska sjökorten.

Att använda gamla, ej uppdaterade, sjökort innebär således att man tar onödiga risker. I praktiken så är det få fritidsbåtsägare som rättar och uppdaterar sina papperssjökort regelbundet. Där rekommenderas det att köpa nya papperssjökort och uppdatera sina elektroniska sjökort med några års mellanrum.

Alla rättelser publiceras i Ufs-häftena men också i Ufs-databasen där man kan söka upp rättelser inom exempelvis ett visst område. Ufs-häftena går att via e-post prenumerera på utan kostnad. På så vis får man dem varje torsdag förmiddag mejlade till sig.

På många nya papperssjökort finns idag en QR-kod som man kan skanna för att komma till Sjöfartsverkets Ufs-hemsida.

Bilden till vänster visar ett utdrag ur Ufs 2021:882 där det förs in en tidigare inte redovisad undervattenssten precis söder om Olsösundet strax utanför Valdemarsvik.

Elektroniska sjökort


Elektroniskt sjökort

I en navigator används så kallade elektroniska sjökort som presenteras på en bildskärm.

Elektroniska sjökort är baserade på samma data som papperssjökort men konverterad till en databas som sjökorten sedan skapas utifrån. Detta gör att de elektroniska sjökorten inte är bättre än papperssjökorten. De har samma mängd fel eller möjligen något fler fel om konverteringen till databasen inte har gjorts helt rätt.

Elektroniska sjökort går mycket sällan att rätta för enstaka fel vilket ger att man måste köpa uppdateringar eller helt nya sjökort beroende på vilken leverantör som erbjuder vad.

Har man ingen möjlighet att rätta sina elektroniska sjökort är det att rekommendera att prenumerera på Ufs eller innan varje säsong göra en sökning i Ufs-databasen och läsa på om de ändringar som har skett sedan förra säsongen i ens hemmavatten.

Skillnader mellan kortutgivare

Nästan alla svenska papperssjökort produceras av Sjöfartsverket. Det finns även några privata företag som ger ut sjökort över mindre områden där Sjöfartsverkets sjökort inte är så detaljerade.

Sjöfartsverket arbetar efter en mycket strikt process och standard vid sjömätning och efterföljande framtagande av nya och uppdaterade sjökort. Detta ger en mycket hög kvalitet.

Privata kortutgivare kan och gör ofta minst lika kvalitetssäkrade sjökort som Sjöfartsverket men det finns ingen som kontrollerar detta. Detta innebär en risk man ska känna till då privata sjökort används.

Elektroniska sjökort produceras av många olika privata företag. De köper all sjökortsdata av Sjöfartsverket och producerar därifrån egna sjökort som passar deras hårdvara eller i de format de marknadsför sina sjökort. Ibland uppstår fel då dessa produceras vilket man bör vara observant på då man för första gången använder ett elektroniskt sjökort eller har uppgraderat till en nyare utgåva.

Anmäla fel på sjömärken

Om du upptäcker fel på utmärkning, släckta fyrar, drivande föremål i vattnet eller annat som kan utgöra en fara för sjöfarten ska det genast anmälas till Sjöfartsverket.

Telefon: 0771-63 06 85
VHF: Anropa Sweden Traffic på lämplig trafikkanal.
E-post: swedentraffic@sjofartsverket.se

Anmäla fel på sjökort

Telefon: 0771-63 06 05
Websida:

Fördjupning

Ufs A

Sjöfartsverket har på sin hemsida publikationen "Ufs A / Underrättelser för sjöfarande / Allmänna upplysningar". I denna finns mycket bra information som alla navigatörer bör ta del av.

Instuderingsfrågor

 1. Vad heter den myndighet som gör sjömätningar i Sverige?
 2. Vad är förkortningen för de rättelser som ges ut varje vecka för alla sjökort?
 3. Till vem anmäler man fel på ett sjömärke? (Exempelvis ett sjömärke som slitet sig och ligger på fel plats.)
 4. Till vem anmäler man fel på ett sjökort? (Exempelvis ett grund som inte finns med.)
 5. För hur länge sedan gjordes ofta sjömätningar mellan öarna inomskärs?

Facit

 1. Sjöfartsverket.
 2. Ufs.
 3. Sweden Traffic.
 4. Sjöfartsverket.
 5. Runt 100 år sedan.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa