Skyddsområden / Miljö

Det finns flera olika typer av skyddsområden där andra regler och restriktioner kan gälla för att skydda växt- och djurlivet. Viktigt är också att säkerställa att alla som är där får en bra upplevelse utan att störa varandra.

Marinen har särskilda "skyddsområden" i form av marina skjutfält som används vid skjutövningar. Dessa områden är avlysta vid skjutövningar och inga båtar eller fartyg får då färdas där i.

Fågel- och sälskyddsområde


Fågelskyddsområde

Fågel- och sälskyddsområden finns för att fåglar och sälar ska få vara ifred under den tid de får sina ungar. I dessa områden råder tillträdesförbud under hela eller delar av året. Det betyder att du inte får vistas inom det skyddade området under tiden som förbudet gäller. Förbudet gäller normalt inte markägare eller den som sköter området. Det finns också undantag för statlig eller kommunal tjänsteman under tjänsteutövning samt yrkesfiskare under yrkesutövning.

Skyddsområdet gäller både öarna som omfattas samt vattnet angiven längd ifrån strandlinjen. Man får alltså inte gå i land eller färdas inom skyddsområdet.

Fågel- och sälskyddsområden är markerade på sjökortet och skyltat på land.


Fågelskyddsområdesskyltar
Sälskyddsområde / 15 maj till 15 juli

Fågelskyddsområde / 15 mars till 15 augusti

Knubbsälar


Hänsynsområde


Hänsynsområde

Precis som namnet antyder handlar det om att visa hänsyn och omtanke till andra som vistas i samma område i ett hänsynsområde. Den som vistas i ett hänsynsområde uppmanas att:

 • hålla låg fart, högst 5 knop.
 • undvika att orsaka svall för förtöjda båtar eller badande.
 • använda motorn så lite som möjligt och undvika tomgångskörning.
 • inte köra jolle med utombordsmotor i onödan.
 • undvika bullrande eller på annat sätt störande vattenlek.
 • dämpa musik och prat.
 • inte släppa ut toalettavfall.

Det är Länsstyrelserna som beslutar om vilka områden som ska vara hänsynsområden.

Naturreservat

Naturreservat bildas för att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter ska bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser – nu och i framtiden. Det finns över 5 000 naturreservat i Sverige.

Informationsskylt (klickbar) Informationsskylt (klickbar)


Varje naturreservat är unikt och har därför egna regler, som kallas föreskrifter, för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat. Aktuell kommun och/eller länsstyrelse kan också lämna mer information.

Fördjupning

Mer om hänsynsområden

Det är Länsstyrelserna som på regeringens uppdrag beslutar om att införa hänsynsområden.

Elektroniska sjökort

På elektroniska sjökort är ofta fågel- och sälskyddsområden endast markerade med en ram och ett "i" inuti ramen. Först då man på navigatorn väljer att visa mer informationen om "i":et får man upp vad för skyddsområde det är och vilka datum som är aktuella.

Skjutområden


Avfyrning [Försvarsmakten]

Försvarsmakten genom försvarsgrenen marinen genomför ofta skjutningar med olika typer av vapensystem. Det kan vara alltifrån artilleriskjutningar till sjunkbombsfällning och kontrollerade sprängningar av sjöminor. Marinen håller alltid extra utkik i riskområdet under skjutningar. Riskområden till sjöss är i allmänhet redovisade i sjökort. Vid avlysning av riskområde till sjöss meddelas sjöfarten genom en notis i Ufs.

Ofta används laser för att mäta avstånd till aktuellt mål. Om ett öga träffas av laserstrålning kan bestående ögonskador uppstå. Risken för ögonskada är störst närmast lasern. Ett riskområde upprättas därför inför varje övning där laser utnyttjas. Riskområdet övervakas såväl med visuell övervakning samt med radar. Uppträder någon obehörig i detta område avbryts omedelbart övningen och återupptas först när riskområdet åter är fritt. Trots det ska sjöfarande som befinner sig i närheten av eller av misstag uppträder i riskområdet aldrig rikta kikare mot skjutområde där skjutning pågår.

Instuderingsfrågor

 1. Vilken är den högsta fart som rekommenderas inom ett hänsynsområde till sjöss?
 2. Får man gå iland på en ö där det är skyltat med ett aktivt fågelskyddsområde?
 3. Hur får man information om vilka regler som gäller inom ett naturreservat?
 4. Vilken myndighet beslutar om att införa nya hänsynsområden?

Facit

 1. 5 knop.
 2. Nej.
 3. Främst via skyltar vid naturreservatet. Men även från aktuell kommun och aktuell länsstyrelse.
 4. Länsstyrelsen.


Väl jobbat!
Du har nu gått igenom alla avsnitt.
Gå till Övningsprov.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa