Bottenfärg / Miljö


Bottenfärger [Biltema]

Varje år målas det på cirka 700 000 liter båtbottenfärg på fritidsbåtar i Sverige. De mest använda aktiva substanserna i båtbottenfärg är olika kopparbaserade ämnen. Dessa substanser läcker ut och sprids i våra vatten.

Därför finns det regler för vilka bottenfärger som är tillåtna i olika svenska vatten.

Det är Kemikalieinspektionen som granskar och godkänner bottenfärger.

Godkända båtbottenfärger


Godkännandeområden [Kemikalieinspektionen]

Båtbottenfärger som på kemisk eller biologisk väg förhindrar att havstulpaner, musslor och alger sätter sig fast på båtskrovet räknas som bekämpningsmedel. Färgerna måste därför granskas och godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas eller användas. Syftet är att skydda människor och miljö, eftersom bekämpningsmedel kan påverka andra djur och växter än dem som man vill bekämpa.

De båtbottenfärger som förhindrar påväxt enbart på fysikalisk väg, till exempel genom en ytstruktur där påväxten inte får fäste, behöver däremot inte vara godkända för att få säljas.

Det är viktigt att komma ihåg att även om båtbottenfärgen är godkänd av Kemikalieinspektionen, innebär det inte att färgen är miljövänlig.

Kemikalieinspektionen har ett register med alla godkända bekämpningsmedel på sin hemsida. Notera särskilt att olika färger är godkända för olika regioner.


Påväxt


Kraftig påväxt [-]

En båts skrov är för många vattenlevande växter och djur mycket attraktiv att "bosätta sig på" då ytan är slät, ren och fin. Påväxt leder till att båten får allt mer friktion mot vattnet då den förflyttas vilket gör att den går långsammare och drar mer bränsle.

I insjöar är problemet med påväxt relativt litet. Det blir mest lite "slem" på skrovet vilket ofta är enkelt att tvätta bort.

I saltvatten är problemet desto större och havstulpaner och musslor kan växa till sig ordentligt under en sommar och kräva mycket arbete för att få bort.

Problemet blir mindre om skrovet målas med en bottenfärg som genom olika kemiska substanser gör ytan på skrovet mindre attraktiv för växter och djur att "bosätta sig på".

Sanering av bottenfärg och tvättning av båtbotten


Spolplatta.

På båtar målade med bottenfärg som inte längre är godkända måste denna i många fall saneras. Gammal färg kan läcka ut gift i mer än 20 år efter att den applicerades på båten. Det är framtaget riktlinjer för hur sådan sanering ska göras på ett miljöriktigt sätt. Viktigt är då att samla upp den gamla bottenfärgen så den inte sprids i naturen. Det finns även regler för hur vatten som använts för tvättning av botten målad med bottenfärg ska omhändertas.

Lämpligen görs sådan arbeten på en så kallad spolplatta som hamnen har där färgrester samlas in och tas om hand och spolvattnet renas innan det släpps ut i avloppet.

Alternativ till bottenfärg

Förutom att bottenfärg kan vara negativt för miljön är det också en relativt stor kostnad och omfattande arbete för båtägaren att behandla båtbotten varje år.

I sötvatten där beväxningen på båtbotten är begränsad (insjöar och bottniska viken) är det lämpligast att lämna båtbotten obehandlad under säsongen och när båten är upptagen på hösten tvätta, putsa och polera den en gång om året.

I vatten med begränsad tillväxt är det ofta tillräckligt att skrubba en omålad båtbotten en gång per säsong. Sker tvätten direkt efter att havstulpanerna har släppt sina larver så tappar de greppet och bygger inga skal på båten. Efter upptagningen tvättas, putsas och poleras botten mer noga.

På Västkusten där beväxningen är omfattande krävs för de flesta att bottenfärg används. Att använda en tillåten men ändå effektiv bottenfärg är då viktigt. Att måla i enlighet med tillverkarens anvisningar borgar för god effekt. Men även att inte måla mer än nödvändigt. Prov har gjorts och i många fall räcker det med att varje år bättringsmåla på utsatta ytor och måla övriga ytor vart annat år. Därigenom kan man nästan halvera mängden använd bottenfärg.

Inför 2024 fasades många traditionellt bra och effektiva bottenfärger ut. Bottenfärger som tidigare har varit godkända. I vilken grad de bottenfärger som finns kvar på marknaden är tillräckligt effektiva kommer att visa sig under de kommande åren.

Fördjupning

Mer om bottenfärg

Bottenfärg finns i två huvudtyper;

 • Hård som med rätt förarbete kan ge en mycket slät yta för bästa fart. En båt som framförs i högre farter ska normalt ha en hård bottenfärg för att inte slitas bort i förtid.
 • Självpolerande kräver mindre förarbete och fungerar bra på båtar som inte används så ofta och inte så fort. En självpolerande färg är lätt att identifiera; Drar du fingret över den får du färgpigment på huden.

Att byta från en typ av bottenfärg till en annan innebär normalt mycket förarbete för ett bra resultat.

"Båt Miljö"

Föreningen Svensk Båtunion (SBU) har en hemsida särskilt för frågor rörande "Båt Miljö". På den finns mycket information om bland annat tvätta, köra och måla båten.

Instuderingsfrågor

 1. Vilken myndighet granskar och godkänner bottenfärger?
 2. Vilken typ av bottenfärg får man ha i norra Östersjön och i insjöar?
 3. Vilken typ av bottenfärg får man endast ha på Västkusten?
 4. Får man skrapa av gammal bottenfärg utan att samla in den gamla färgen?

Facit

 1. Kemikalieinspektionen.
 2. Biocidfria bottenfärger.
 3. Västkustfärg.
 4. Nej.


Stor brännmanet.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa