Allemansrätten / Miljö


Allemansrätten (klickbar) [Naturvårdsverket]

Allemansrätten är fantastisk! Den gör det möjligt för alla att utöva friluftsliv och röra sig fritt och enkelt i den svenska naturen, oavsett förutsättningar.

I förlängningen bidrar allemansrätten till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa.

Men, allemansrätten är inte bara en rättighet utan innebär också skyldigheter. Vi som använder allemansrätten och vistas i naturen behöver också ta hänsyn; till natur och djurliv, markägare och andra besökare.


Det här gäller


Används på egen risk...

Olika aktiviteter, platser och tidpunkter avgör vad du kan göra eller inte. Tillsammans är det vårt gemensamma ansvar att förvalta allemansrätten på bästa vis. Du måste därför ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten där du är och beroende på vad du ska göra.

Allemansrätten ger oss stora möjligheter att göra saker i naturen. Det är ofta tillåtet att exempelvis vandra, förtöja, cykla, tälta, elda i en eldstad och klättra.

Under vissa tider på året måste särskilda hänsyn visas inom vissa områden. Det kan handla om att vara extra försiktig för att skydda djurlivet.

Vissa aktiviteter som man får göra enligt allemansrätten kan under vissa tider på året påverka känsliga marker extra mycket. För vissa områden finns det därför särskilda regler och tidsrestriktioner.

Det är ditt ansvar att kontrollera och känna till om särskilda regler eller särskild hänsyn krävs.

 • Alla har rätt till ett privatliv i direkt anslutning till sitt hem. Du ska därför hålla dig tillräckligt långt borta ifrån någons hem.
 • Grundregeln är att man bara får tält/slå läger ett dygn i streck på en plats. Vid längre tid är det viktigt att vara säker på att det är tillåtet.
 • Man eldar aldrig rakt på en klipphäll (de skadas!). Ej heller i naturen om det finns brandrisk.
 • Allt skräp tas med hem eller kastas i en soptunna. Är soptunnan full tar man med skräpet hem.
 • Du vet hur du gör dina behov i naturen.
 • Du skadar inte skog, mark och grödor.
 • Grindar stängs då de har passerats.
 • Du plockar endast de blommor, svampar och bär som är tillåtna.
 • Du håller koll på om området har särskilda regler och respekterar dem.
 • Du har koll på dina husdjur och har dem i koppel vid behov.
 • Hänsyn till djur och andra människor visas alltid.
 • Du kör bara motorfordon där det är tillåtet.

Allemansrätt och båt


Naturhamn

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten.

Detta gäller förtöjning både mot land och mot en brygga samt ankring. En brygga som är skyltad "Privat" och som inte ligger i direkt anslutning till ett bostadshus är fullt tillåten att använda. Ägaren av bryggan har naturligtvis företräde.

Kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land.

Inte störa – inte förstöra!

Visa gott sjömanskap

Enligt Sjölagen ska du som färdas på vatten visa hänsyn mot omgivningen. Som befälhavare ska du visa gott sjömanskap och känna till regler och föreskrifter som gäller för de vatten du färdas i.

Närhet till hus

Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat. Tomt är det område närmast ett hus där de som bor ska kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du kan uppehålla dig.

Det finns inga regler om minsta avstånd. Inte heller finns någon regel för hur länge du får ligga för ankar på samma plats. Man brukar använda sig av samma princip som för tältning - något enstaka dygn. Det som avgör är risken att störa markägare eller boende.

Fråga markägaren om lov

Om du har tänkt att ligga för ankar eller förtöja en längre tid vid någon annans strand behöver du fråga markägaren om lov. För att ha en husbåt liggande vid stranden (även den egna stranden) en längre tid kan dispens från strandskyddet behövas. Du kan ansöka om dispens hos kommunen.

I nationalparker, naturreservat och i andra skyddade områden gäller särskilda regler. De kan inskränka och begränsa allemansrätten.

 • I nationalparker och naturreservat kan det till exempel finnas särskilda regler om att elda, tälta eller förtöja en båt
 • Vid fågel- eller sälskyddsområden får man inte stiga iland under en viss tid av året. Det kan även vara förbjudet att vistas på vattnet inom ett visst avstånd från stranden. Förbuden märks ut med gula eller röd/gula skyltar. Skyltarna kan ha olika utseenden under olika tidsperioder.

Andra bestämmelser

 • Generellt strandskydd gäller vid havet, alla insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder och att bevara goda livsvillkor för djur och växtliv.
 • Länsstyrelsen kan införa regler för båttrafiken (med stöd av Sjötrafikförordningen). Det kan till exempel handla om hastighetsbegränsningar och vattenskidåkning.
 • Vattenskoter får köras på allmänna farleder. Dessutom kan länsstyrelsen besluta om vattenskoterområden. I övriga vatten är det inte tillåtet att köra vattenskoter.
 • Allemansrätten gäller inte sådana områden som har beslutats som skyddsobjekt enligt 5 § Skyddslagen (2010:35). Här råder tillträdesförbud (7 § Skyddslagen (2010:35)). Det innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. I vissa fall kan tillträdesförbudet genom ett särskilt beslut ersättas av ett avbildningsförbud eller av ett förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska (7 § Skyddslagen (2010:35).
 • Innan du flyttar en kanot och annan utrustning från kräftsmittat vatten måste du torka eller desinfektera utrustningen. Länsstyrelsen kan ge besked om smittade vatten.

Fördjupning

Utomlands

Allemansrätten är en svensk rättighet. Vid färd till andra länder är ofta friheten för att beträda och vistas på andras mark mycket mer begränsad.

Instuderingsfrågor

 1. Ger allemansrätten tillåtelse att förtöja vid en privatägd brygga en natt om bryggan inte ligger nära ett bostadshus?
 2. Gäller allemansrätten även på vattnet?
 3. Får man störa en fastighetsägare inom ramen för allemansrätten?
 4. Gäller allemansrätten även i nationalparker och naturreservat?
 5. Vad gäller för att flytta en båt från en sjö där kräftsmitta finns?

Facit

 1. Ja.
 2. Ja.
 3. Nej.
 4. Ja, men allemansrätten kan vara begränsad.
 5. Båten måste tvättas noga innan den flyttas därifrån.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa