Bränsle / Säkerhet

Bensin är den enskilt största brandfaran som finns ombord på en båt. Bensin kan om bränslesystemet inte är ordentligt jordat börja brinna av den gnista som kan bli mellan tankmunstycket och tankhålet i båten. Läckande bensin och bensinångor kan ge upphov till mycket kraftiga explosioner. Bensinångor är tunga. Att ventilera under och direkt efter att man har tankat är därför mycket viktigt!

Diesel kan också börja brinna men kräver en mycket högre temperatur för att antändas.

Sprit (till spritkök) och lysfotogen (till lampor) är också brandfarliga vätskor som ska förvaras och användas med stor försiktighet.

Alla bränder i vätskor släcks bäst med en pulver-brandsläckare. Dessa är märkta med ABC.

Gasol är också ett bränsle som ofta används till spis och ugn i lite större fritidsbåtar. En gasolbrand släcks normalt bäst och snabbast genom att kranen på gasolflaskan stängs eller att hela flaskan slängs i sjön. En gasolflaska där det brinner ur kranen exploderar inte av sig själv. Däremot exploderar en gasolflaska som hettas upp ett tag om kranen på den är stängd.

När något, exempelvis ett bränsle, förbränns och förbränningen inte är fullständig bildas kolmonoxid. Kolmonoxid syns och luktar inte men är dödlig att andas in i stor mängd då kroppen inte får tillräckligt med syre. Det är därför viktigt att vid all form av förbränning inne i båten säkerställa att ventilationen är tillräcklig så att eventuell kolmonoxid vädras ut.

Motorns bränsleförbrukning kontra räckvidd

En motors bränsleförbrukning varierar stort med farten. Desto högre fart desto högre bränsleförbrukning. Bränsleförbrukningen anges ofta i enheten liter per timma.

I en båt som kör i 10 knop är bränsleförbrukningen 20 liter per timma. Kör man i tre timmar har man färdats i (3 x 10) 30 M och förbrukat (3 x 20) 60 liter bränsle.

Om man istället vet sin motors bränsleförbrukning i enheten liter per distansminut, i detta exempel 2 liter per distansminut, blir beräkningen för en färd om 25 distansminuter (25 x 2) 50 liter.

Fördjupning

Märkt bränsle

Att använda märkt bränsle (grön diesel eller färgad diesel) i en fritidsbåt medför att man får betala en sanktionsavgift om Kustbevakning gör en kontroll ombord. Märkte bränsle är enbart till för yrkestrafik med tillstånd att använda lågskattad diesel.

Miljövänligt

Miljövänliga bränslen har samma risker men är i det större perspektivet mindre skadliga för miljön. Använd därför om möjligt miljövänliga bränslen till och ombord på båten. Exempelvis Alkylatbensin, HVO-diesel, bioetanol-sprit och ekologisk lampolja.

Instuderingsfrågor

  1. Varför är det extra viktigt att ventilera båtens lågpunkter då man fyllt på en fast monterad bensintank eller innan en bensininombordsmotor startas?
  2. Vilken typ av brandsläckare ska man använda vid en bränslebrand?
  3. Din båt förbrukar 3 liter per distansminut och du har kört 20 distansminuter. Hur mycket bränsle har förbrukats totalt?
  4. Din bränsletank rymmer 100 liter. Du färdas i marschfart och har då en bränsleförbrukning om 7 liter per timma. Hur långt kan du färdas om du startar med full tank och ska ha 30 liter kvar när färden är slut.

Facit

  1. Bensinångor är "tunga" och lägger sig i botten på båten och kan explodera då motorn startas eller av en annan gnista.
  2. Pulver-brandsläckare.
  3. 60 liter (3x20=60).
  4. 100 l - 30 l = 70 liter vilket kan användas. 70 l / 7 l/h = 10 timmar kan du färdas.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa