Ansvar & Skyldigheter / Säkerhet


Sveriges rikes lag

Den som ansvarar för framförandet av en fritidsbåt är dess befälhavare. Den som äger en fritidbåt är dess redare. Befälhavare och redare har relativt stora ansvar och skyldigheter avseende båtens skick, hur den framförs och eventuella skador man orsakar.

Befälhavarens ansvar

För fritidsbåtar finns det ingen klar definition på vem som är befälhavare. Det är dock naturligt att betrakta ägaren, hyresmannen eller lånaren av fritidsbåten som ansvarig befälhavare om han eller hon är ombord. I annat fall är föraren att betrakta som befälhavare.

Det är befälhavarens ansvar att se till att båten framförs på ett sätt som är förenligt med gott sjömanskap. Brister man i detta kan man åtalas och dömas till böter eller till och med fängelse.

Redarens (ägarens) ansvar

Juridiskt sett är du redare så snart du äger en fritidsbåt. Detta gäller för allt ifrån en kajak till de allra största fritidsbåtarna. Sjölagen ställer krav på dig, som redare och befälhavare och även på "den som på fartyg fullgör uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss" – alltså nästan vem som helst ombord.

Om det händer en olycka, är du som är båtägare ansvarig för eventuella skadestånd. I vissa fall gäller ingen begränsning av redaransvaret. Se därför till att du har ansvarsförsäkring som gäller din båt.

Några viktiga ansvar för befälhavaren

 • Ansvar för att båten är sjövärdigt.
 • Ansvar för att båten framförs i enlighet med reglerna för;
  • Navigation
  • Väjningsregler
  • Lanternföring
  • Signalering
 • Ansvar för att bistå andra vid sjönöd.
 • Ansvar för att gott sjömanskap praktiseras ombord.
 • Ansvar för att nödvändig kompetens finns ombord.
 • Ansvar för att vara nykter då båten förflyttas.
 • Ansvar för att toalettavfall inte töms ut inomskärs.

Notera särskilt följande;

 • Det är befälhavaren som ansvarar för fartyget. Med befälhavaren menas den som har kompetens och ansvarar för framfarten. Befälhavaren behöver inte vara den som styr.
 • För vattenskoter och en större fritidsbåt (längre än 12 meter och bredare än 4 meter) krävs att befälhavaren innehar särskilda intyg (Förarbevis för vattenskoter respektive Kustskepparintyg för större fritidsbåt).
 • Alla fartyg är skyldiga att efter bästa förmåga bistå andra fartyg med det som behövs och som är möjligt om de är i nöd. Dock inte om det innebär en allvarlig fara för det egna fartyget eller dess besättning.

Lagar och förordningar

De konventioner, lagar, förordningar och föreskrifter som omfattas av förarintyget är;

 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler (TSFS 2009:44)
 • Sjölagen (1994:1009)
 • Fartygssäkerhetslagen (2003:364)
 • Sjötrafikförordningen (1986:300)

Som fördjupning kan mer om dessa läsas i kapitlet Lagar och förordningar.

Förseelser som kan ge böter

Då man i onödan stör omgivningen kan man dömas till böter om 1500 kronor. Fortkörning ger böter i relation till överträdelsen. Brott mot sjövägsreglerna (lanternor, signalering, trafikseparering), ankring där det är förbjudet och olovlig förtöjning kan också ge böter.

Förseelser som kan ge fängelse

Vid förseelser mot lagarna mot sjöfylleri och vårdslöshet i sjötrafik kan fängelsestraff utdömas av domstolen. Fängelse kan också bli aktuellt vid grov oaktsamhet mot att visa gott sjömanskap genom vårdslöshet eller oaktsamhet.

Fördjupning

De lagar med mera som främst gäller för fritidsbåtlivet finns i kapitlet Lagar och förordningar för den som vill fördjupa sig.

Kustskepparintyg

Kustskepparintyget är steg två av tre bland NFB:s intyg avseende navigation och sjömanskap. Kustskepparintyget omfattar bland annat navigation längst med en kust, över öppet hav och i mörker. Om man ska framföra (vara befälhavare) på en fritidsbåt som är längre än 12 meter och bredare än 4 är det ett krav att man innehar Kustskepparintyget.

Registreringspliktiga fritidsbåtar

Fritidsbåtar längre än 15 meter kräver registrering hos Transportstyrelsen. Mindre fritidsbåtar kan frivilligt registreras. Att ha en mindre fritidsbåt registrerad hos Transportstyrelsen kan vara praktiskt om man seglar mycket utomlands och då behöver kunna visa upp bevis på att båten är svenskt och vem som äger det. Transportstyrelsen tar ut en större avgift för registreringen och därefter en mindre årlig avgift.

Ett alternativ till att registrera sin mindre fritidsbåt (under 15 meter) är att beställa ett så kallat Internationellt Certifikat ifrån Svenska Kryssarklubben, Svensk Båtunion eller Svenska Seglarförbundet. Ett sådant certifikat är giltigt i två år och kostar för medlemmar cirka 750 kronor (2023).

Förarbevis för vattenskoter

För att få framföra en vattenskoter krävs ett särskilt förarbevis som Transportstyrelsen utfärdar.

Instuderingsfrågor

 1. Har du som befälhavare på en fritidsbåt skyldighet att bistå vid en nödsituation till sjöss?
 2. Vad krävs för att du ska få köra en vattenskoter i Sverige?
 3. Du planerar att köpa en båt som längre än 12 meter och bredare än 4 meter. Vilket intyg måste du har för att få framföra båten?

Facit

 1. Ja, om det kan göras utan risk för egna fartyget och besättningen.
 2. Att du innehar Förarbevis för vattenskoter.
 3. Kustskepparintyg.


Gå till nästa kapitel.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa