Instrumentnavigation / Praktisk navigation

Genom att använda navigationsinstrument kan säker navigation genomföras även där optisk navigation inte fullt ut fungerar.

Med navigationsinstrument menas här kompass, pejlkompass, ekolod och logg. Navigation med en navigator är beskrivet i avsnittet Praktisk navigation / Navigator.

Metodiken

Genom att använda alla de navigationsinstrument som finns tillgängliga ombord kan navigationen göras säkrare, snabbare och mer precis. Vid färd över öppna vatten, ute till havs, i mörker och dålig sikt krävs det att man använder navigationsinstrument för att nå målet på ett säkert sätt.

Kompass / Gå på kurs

Genom att kontinuerligt observera kursen på kompassen och justera vid minsta avvikelse kan man med relativt stor precision köra i en önskad riktning. Detta oavsett hur mycket annat man ser. Används kompassen är det viktigt att förstå de felkällor som finns i vad den visar så man inte får en övertro på dess exakthet. Likaså kan avdrift och ström förflytta båten i sidled utan att kompasskursen förändras.

Genom att då färdplanen görs ta fram vilka kurser som de olika benen har kan dessa kurser vara ett stöd under färden. Är det i planen antecknat att ett ben ska ha rättvisande kurs (K) 313° är det i sig en hjälp även om den inte direkt kan appliceras på kompassen i och med missvisning och deviation. Sätts kursen från rättvisande kurs (K) till kompass kurs (KK) kan den med stor fördel användas för navigationen om avdriften och strömmen inte är avsevärda.

Pejling

Genom en pejling av ett föremål erhålls en så kallad ortlinje. Då man bara har en ortlinje vet man inte vart på den man år. Man kan vara nära föremålet eller långt ifrån. Detta gör att en pejling kan användas på samma vis som ett frimärke.

Krysspejling

Genom att göra två pejlingar till två olika föremål erhålls två ortlinjer. Om dessa ritas in på sjökortet ser man var de skär/korsar varandra. Ungefär i den skärningspunkten befinner man sig. En krysspejling kan vara mycket exakt men vanligast är att den innehåller en viss osäkerhet. Förutsätt alltid "mest riskabla" positionen vid krysspejling.

Vid krysspejling ska man eftersträva att de två ortlinjer skär varandra så vinkelrätt som möjligt. Detta ökar säkerheten i positionsbestämningen.

Desto närmare föremålen man pejlar är desto högre blir precisionen.

Att pejla mot objekt som ändrar storlek eller form med hög och lågvatten är olämpligt då osäkerheten då normalt ökar kraftigt.

Krysspejling har ett eget avsnitt Sjökortsarbete / Krysspejling.

Död räkning

Logg är ett instrument som ofta visar både aktuell fart och hur långt man har färdats.

Genom att använda kompassen och loggen kan man navigera en viss distans ifrån en bestämd punkt. Genom att exempelvis hålla kursen 100 grader utifrån ett sjömärke i 1,5 distansminuter har man förflyttat sig med relativt stor säkerhet på vägen till en relativt väl bestämd punkt.

Ekolod

Har båten ett ekolod så är det ett mycket bra hjälpmedel då man navigerar. På ekolodet kan man då observera att djupet har minskat från exempelvis 20 meter till 5 meter. Därmed är man säker på att man har kommit in över ett grundare område där man ska göra sin nästa gir. Att använda ekolodet för att identifiera en viss djupsiffra kan i vissa fall vara möjligt men är ofta mycket svårt.

Fördjupning

Djuplarm

På ekolod kan man ofta sätta ett larm om djupet minskar under en larmnivå eller ökar över en andra larmnivå. Funktionen är i vissa fall mycket användbar men den bör då användas för navigation och inte varning för farliga djup annat än i mycket låg fart. Djupet kan förändras så fort att båtens framfart inte hinner stoppas i tid.

Instuderingsfrågor

  1. Du pejlar två bäringar till två olika fyrar. Efter att ha rättat dem kan du då lägga ut din position på sjökortet?
  2. Vad är problemet med att styra på en kompasskurs då avdriften är stor?

Facit

  1. Ja.
  2. Även om kompasskursen styrs exakt hela tiden kommer ändå avdriften att göra att båten knuffas åt sidan. Den tänkta färdvägen förskjuts därmed hela tiden åt sidan.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa