Instrumentkontroll / Navigationsinstrument

Alla navigationsinstrument bör kontrolleras regelbundet för att verifiera att de fungerar och ger rätt information till navigatören.

Instrument som visar fel behöver justeras, kalibreras, lagas eller bytas ut. I detta avsnitt beskrivs hur man kan göra instrumentkontroller på egen hand.

Magnetkompassen

Kompassfelen

Förutom deviation och missvisning är det vanligaste felet på en fritidsbåt att kompassen inte är monterad exakt i rakt i båten. Är kompassen monterad 5 grader snett kommer kompasskursen alltid visa 5 grader fel. Detta fel kallas för A-fel vid samtal med en kompassjusterare.

Man bör eftersträva att ha kompassen monterad där den är så lite störd som möjligt. Har den stora störningar bör i första hand det som stör flyttas och i andra hand kompassen flyttas.

Kan kompassen eller det som stör inte flyttas kan man justera kompassen. Det görs genom att små magneter placeras och justeras i närheten av kompassen. Dessa justeringsmagneter motverkar då de störningar som finns. Att justera kompassen med magneter kräver kunskap och erfarenhet och är normalt inget man lätt gör själv.

Olika kompasskontroller

Mot en enslinje

Genom att köra på en enslinje med en känd kurs, exempelvis en angiven på sjökortet, kan en mycket exakt kontroll göras. Visar inte kompassen samma kurs som är angiven på sjökortet finns ett kompassfel. Detta är den bästa kontroll-metoden.

Mot en utlagd kurs

Om en kurs läggs ut på sjökortet till ett mål en bit ifrån båten och båten körs emot målet kan kompassen kontrolleras. Visar kompassen inte samma kurs som lagts ut på sjökortet finns ett kompassfel. Detta är den näst-bästa metoden.

Mot kursen på en navigator

En navigator visar under färd vilken kurs båten färdas i över grund. Genom att jämföra denna kurs med kompassens kurs kan ett eventuellt kompassfel identifieras. Med denna metod kontrollerar man navigatorns "kursen över grund" med kompassens magnetiska kurs vilka kan skilja avsevärt!

Jämföra med "bättre kompass"

Har men en kompass där man är säker på att den är utan fel (eller har mindre fel) kan man jämföra den med båtens ordinarie kompass. En kompass kan göras bättre genom att tillfälligt flyttas högt upp, långt förut eller till annan plats med mindre störningar ombord. Detta är den sämsta metoden.

Elektroniska kompasser

Många elektroniska kompasser kan till viss del kalibrera/justera sig själva genom att följa tillverkarens anvisningar. Ofta omfattar sådan kalibrering att båten körs runt i cirklar då kompassen står i ett kalibreringsläge.

Loggen

Logg-instrumentet visar fart och färdad distans. Genom att mäta upp en distans på sjökortet och jämföra med instrumentet kan eventuellt fel observeras.

Genom att jämföra farten som instrumentet visar med den fart som navigatorn visar kan eventuellt fel observeras. Många logg-instrument kan kalibreras för att ha ett så litet fel som möjligt.

Metoden är generellt bra men avvikelser på grund av med- och motström eller avdrift på grund av vind kan ge uppkomma.

Ekolodet

Givaren på ett ekolod är placerat någonstans i botten på båten. Det ekolodet mäter är avståndet från givaren till botten. Önskar man att ekolodet ska visa djupet från vattenytan till botten måste ekolodet justeras för det djup givaren är placerad på i förhållande till vattenytan. Önskar man att djupet mellan båtens köl och botten ska visas måste ekolodet justeras för djup-skillnaden mellan kölens underkant och där givaren är placerad.

Ekolodet kontrolleras enklast genom att en dag då det är normalt/medel vattenstånd läsa av djupet på ekolodet på en position där djupet är redovisat på sjökortet och då med fördel på en plats där botten är relativt slät.

Navigatorn och GNSS-mottagaren

Navigatorn visar den position båten erhåller ifrån GNSS-mottagaren som oftast är inbyggd. På navigatorer och GNSS-mottagare finns en del inställningar som kan göras för att rätt koordinatsystem (oftast WGS-84) används då positionen presenteras. Genom att förtöja långsides vid en brygga eller kaj och på navigatorn kontrollera att båten är placerad precis bredvid bryggan eller kajen kan man säkerställa att navigatorns position är korrekt. Ett fel på några få meter är normalt och måste alltid förväntas.

På de flesta GNSS-mottagare kan också statusen på mottagningen visas. Detta kan vara i form av antal satelliter (som måste vara absolut minst fyra) som används just nu för positionsbestämningen. På vissa GNSS-mottagare kan man även få fram ett värde på DOP (Delution Of Precision). DOP ska vara så lågt som möjligt. Ett värde över 5 indikerar att mottagningen/signalstyrkan sannolikt kan förbättras genom någon lämplig åtgärd. Ofta genom att placera navigatorn eller dess antenn på en mer lämplig plats.

I och med kriget i Ukraina har GNSS-mottagare regelbundet störts ut i främst södra Östersjön. GNSS-mottagare i sig går inte sönder men den kan visa helt fel position eller ingen position alls. Det är därför viktigt att vara observant på att detta kan hända.

Fördjupning

Kompassjusterare

En faktor som försvårar kontrollen av en magnetkompass är att deviation och missvisning påverkar den kurs som kompassen visar. Ska en kompass justeras med hög precision krävs god förståelse för missvisning och deviation. Det kan då vara aktuellt att anlita en auktoriserad kompassjusterare. Det är ovanligt att man vill betala för att få den precisionen på en fritidsbåt.

Instuderingsfrågor

 1. Vilka är de tre vanligaste orsakerna till att en magnetkompass inte visar den exakt rätta kursen?
 2. Vilken är den bästa metoden för att kontrollera en magnetisk kompass?
 3. Varför är en kontroll av en magnetisk kompass gentemot en navigator en relativt dålig metod?
 4. Hur kalibreras en elektronisk kompass?
 5. Hur kontrolleras loggen?
 6. Hur kontrolleras ekolodet?
 7. Hur kontrolleras navigatorn?
 8. Vad indikerar ett högt DOP-värde på navigatorn?
 9. Kan GNSS-signalerna ifrån satelliterna störas ut?

Facit

 1. Deviation, Missvisning och att kompassen är lite snett monterad (A-felet).
 2. Kontrollera visad kurs gentemot den som en enslinje har.
 3. Navigatorn visar inte den magnetiska kursen utan "kurs över grund".
 4. Genom att följa tillverkarens anvisningar? (För en kompass där kalibrering är möjlig.)
 5. Genom att köra en på sjökortet noga uppmätt distans och jämföra den på sjökortet uppmätta distansen med den av loggen mätta distansen.
 6. Genom att kontrollera på ekolodet visat djup gentemot ett på sjökortet angivet djup.
 7. Genom att förtöja längs med en brygga eller kaj som finns på sjökortet. Navigatorn ska då visa att båten ligger precis bredvid bryggan eller kajen.
 8. Att signalstyrkan från GNSS-systemen är svag/dålig till navigatorn.
 9. Ja. Det finns militära system som används för att störa ut GNSS-informationen i stora områden för alla GNSS-mottagare i området.


Gå till nästa kapitel.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa