Lagar / Lagar och förordningar


Sveriges rikes lag

Lagar beslutas av riksdagen och utgör grunden i svensk lagstiftning. En lag kan innehålla bestämmelser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter (bemyndigande). När förordningar och föreskrifter skrivs ska de hålla sig inom ramen för vad lagarna anger. Förordningar och föreskrifter preciserar det som anges i lagarna.

De svenska lagar som främst reglerar båtlivet är Sjölagen, Fartygssäkerhetslagen, Miljöbalken samt Lag om åtgärder mot föroreningar från fartyg. Lagarna och de kapitel och paragrafer som omfattas av förarintyget är listade nedan.

Sjölagen

Kapitel 1, 2 § Fartygsregistret.
Kapitel 1, 9 § Fartygs sjövärdighet.
Kapitel 6, 1 § Befälhavarens ansvar för fartygets sjövärdighet.
Kapitel 6, 2 § Befälhavarens ansvar för fartygets framförande.
Kapitel 6, 3 § Befälhavarens skyldigheter vid prejning.
Kapitel 6, 6 § Befälhavarens skyldigheter vid sjönöd.
Kapitel 7, 1 § Redarens ansvar.
Kapitel 8, 4 § Befälhavarens skyldigheter vid sammanstötning (kollision) mellan fartyg.
Straffbestämmelser i Sjölagen
Kapitel 20, 1 § Straff för bristande sjövärdighet.
Kapitel 20, 2 § Straff för brister i gott sjömanskap.
Kapitel 20, 3 § Onödigt störande.
Kapitel 20, 4-5 §§ Straff för sjöfylleri och grovt sjöfylleri.
Kapitel 20, 7 § Straff för underlåtenhet att bistå andra vid sjönöd.
Kapitel 20, 8 § Straff för smitning från eller försummelse vid sjöolycka.

Fartygssäkerhetslagen

Kapitel 1, 3 § Begreppet passagerarfartyg.
Kapitel 2, 4 § Krav på betryggande bemanning.
Kapitel 2, 5 § Krav på tillräcklig syn- och hörsel.
Kapitel 2, 6 § Krav på tillräcklig kännedom om båten.

Instuderingsfrågor

Detta avsnitt har inga instuderingsfrågor. Instuderingsfrågor finns istället i andra kapitel och avsnitt där det som ingår i lagarna förklaras.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa