Konventioner / Lagar och förordningar


IMO:s logotype

IMOs konventioner är de internationella regelverken som är framtagna av FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organization).

IMO har bland annat tagit fram en konvention med väjningsregler (COLREGs). Då Sverige är medlem i IMO har alla dessa regelverk ratificerats och är således fullt ut gällande på svenska fartyg och båtar oavsett var i världen fartyget befinner sig.

COLREGs

(International Regulations for Preventing Collisions at Sea)

Denna konvention omfattar alla sjövägsregler. Den svenska översättningen av COLREGs finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler (TSFS 2009:44). Inom ramen för förarintyget är det endast delar av denna konvention som ingår som kunskapskrav. De regler som ingår i förarintyget är listade nedan. Övriga regler i denna konvention ingår inte i förarintyget.

Bilaga 1 / Del A - Allmänt
Regel 1a & b Tillämpning.
Regel 2a & b Ansvar.
Regel 3a, b, c, d, i, j, k & l Definitioner.

Bilaga 1 / Del B - Styrnings- & seglingsregler

Sektion I / Fartygets uppträdande under alla siktförhållanden
Regel 4 Tillämpning.
Regel 5 Utkik.
Regel 6a1, 2, 3, 4, 5 & 6 Säker fart.
Regel 7 Risk för kollision.
Regel 8 Åtgärder för att undvika kollision.
Regel 9a, b & d Trång farled.
Regel 10a, c, d1, g & j Trafiksepareringssystem.

Sektion II / Fartygets uppträdande när de är i sikte av varandra
Regel 11 Tillämpning.
Regel 12a & b Segelfartyg.
Regel 13a, b, c & d Upphinnande.
Regel 14a, b & c Stäv mot stäv.
Regel 15 Skärande kurser.
Regel 16 Fartyg som ska hålla undan.
Regel 17a, b, c & d Fartyg som ska hålla kurs och fart.
Regel 18a & b Fartygs inbördes skyldigheter.

Sektion III / Fartygets uppträdande vid nedsatt sikt
Regel 19a & e Fartygs uppträdande vid nedsatt sikt.

Bilaga 1 / Del C - Fartygsljus & signalfigurer
Regel 20a, b, c & d Tillämpning.
Regel 21a, b, c, d, e & f Definitioner.
Regel 23a, b & d Maskindrivna fartyg på väg.
Regel 24a Bogsering.
Regel 25a, b, d, & e Segelfartyg på väg och fartyg under rodd.
Regel 30a, b & e Fartyg till ankars.

Bilaga 1 / Del D - Ljud- & ljussignaler
Regel 32a, b & c Definitioner.
Regel 33b Ljudsignalutrustning.
Regel 34a, c, d & e Manöver- och varningssignaler.
Regel 35a, b, c segelfartyg & j Ljudsignaler vid nedsatt sikt.

Fördjupning

Andra viktiga IMO-konventioner

SOLAS - Safety of Life at Sea

I denna konvention ställs främst krav på säkerhetsutrustning för fartyg i kommersiell trafik. Konventionen ingår inte i förarintyget.

MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

I denna konvention styrs mycket av verksamheten ombord på ett fartyg upp för att minimera risken för utsläpp och nedsmutsning. Konventionen ingår inte i förarintyget.

SAR - Search and Rescue

Alla nationer anslutna till IMO har krav på sig att ha en fungerande sjöräddning. Denna regleras i denna konvention. Konventionen ingår inte i förarintyget.

GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System

Konventionen omfattar alla krav på utrustning ombord för nödkommunikation. På kommersiella fartyg finns krav på miniminivå gällande vilken GMDSS-utrustning som måste finnas ombord. Konventionen ingår inte i förarintyget.

Instuderingsfrågor

Detta avsnitt har inga instuderingsfrågor. Instuderingsfrågor finns istället i andra kapitel och avsnitt där det som ingår i konventionerna förklaras.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa