Väderprognoser / Väder


Tv-väderkarta.

Att veta hur vädret kommer att bli är en av de viktigaste grunderna för all planering av färder till sjöss. Kommande dåligt väder gör att man måste besluta om att tidigare nå eller ligga kvar i en skyddad hamn.

Väderprognoser ger information om hur vädret kommer att bli vid en given tidpunkt för ett område eller en plats.

Beroende på typ av väderprognos ges olika mycket väderinformation.

Tillförlitligheten och precisionen i en väderprognos avtar med tiden. En väderprognos kan normalt förutsättas vara säker och precis från den togs fram och två dygn framåt. Dygn tre till fem, från framtagandet, kan en väderprognos indikera vädret men osäkerheten är avsevärd. Sex dygn och längre fram är en väderprognos nästan helt oanvändbar. De datormodeller som beräknar prognoserna är helt enkelt inte tillräckligt bra på prognoser så långt tid framöver.

SMHI

SMHI (Sveriges Meteorologiska Hydrologiska Institut) är den svenska myndighet som flera gånger per dygn tar fram olika typer av väderprognoser för kust- och havsområden. Alla SMHIs väderprognoser finns på deras webbplats.

Sjörapporten Sjörapporten

Sjörapporten är en textbaserad kortfattad separat väderprognos för alla havsområden samt Vänern för det närmaste dygnet. Sjörapporten ger främst en prognos om vädret utomskärs. Prognosen som ges beskriver i huvudsak det för sjöfarten sämsta vädret under dygnet. Sjörapporten uppdateras fyra gånger per dygn.

Det är sjörapporten som läses upp några gånger per dygn på Sveriges Radio kanal P1.

Hav- och kustväder Prognoskarta: Hav- och kustväder.

Denna prognos ger mer detaljer än Sjörapporten men kräver grafik och lite egen tolkning för att ge en förståelse för vädret under det kommande dygnet och upp till sju dygn framåt. I prognosen kan man över tid se hur vädret till sjöss förändras. Prognosinformation om vindar, vågor, strömmar, temperatur med mera ges.

Platsprognos Platsprognos för Utklippan.

SMHI tillhandahåller också prognoser timma för timma och dygn för dygn för en mycket stor mängd platser. Dessa timma-för-timma prognoser ser mycket exakta och detaljerade ut men har lägre tillförlitlighet än en prognos som beskriver vädret för ett område.

Kustobservationer Då man vill veta vädret just nu eller hur det har varit under det senaste dygnet kan man använda SMHIs Kustobservationer.

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket distribuerar väderprognoser samt samlar in och tillhandahåller aktuella väderdata för sjöfarten.

MSI Sweden Sjöfartsverkets funktion Maritim Säkerhetsinformation (MSI) sänder flera gånger per dygn ut uppdaterade sjöväderprognoser av samma typ och omfattning som i SMHIs sjörapport.

Dessa sjöväderprognoser sänds ut via VHF-radio och via NAVTEX. NAVTEX är ett system med egna typer av mottagare anpassade just för att ta emot och lagra sådana meddelanden.

ViVa ViVa-tjänsten.

ViVa är Sjöfartsverkets tjänst där aktuella väderdata presenteras tillsammans med historik för det senaste dygnet. Denna data samlas in på olika mätplatser och presenteras på webben och i en särskild app (ViVa). Olika mätplatser samlar in och presenterar olika mycket väderdata.

Exempel på väderdata som visas är byvind, medelvind, vindriktning, lufttryck, vattentemperatur, ström, sikt och vattenstånd.

GRIB-filer


Appen PocketGrib.

GRIB är namnet på ett format för att packa ihop väderdata i en fil som sedan kan distribueras och presenteras med hjälp av en programvara eller app. GRIB-filer används av en majoritet av alla långfärdsseglare idag men är också mycket användbart även för seglingar längs med Sveriges kuster. Inomskärs och för kortare färder är upplösningen i en GRIB-fil ofta inte tillräcklig.

En GRIB-fil beställer man för det området man är intresserad av. Den kan innehålla väderprognosinformation för många dygn framåt med en periodicitet på 3 timmar. Exempelvis från nu och tre dygn framåt med en prognos var 3:e timma under dessa tre dygn. GRIB-filen kan förutom vind och lufttryck också innehålla prognoser för våghöjd, nederbörd, åskrisk och temperatur med mera.

Det finns ett stort antal appar och programvaror för att beställa och presentera GRIB-filer. En av alla är PocketGrib som finns för både Android och iOS för en liten engångskostnad.


Andra källor med väderprognoser

Har man en VHF-radio ombord så sänder Stockholm Radio sommartid en kustväderprognos för de olika kustområdena flera gånger per dygn.

Några andra källor som distribuerar väderprognoser;

 • Till mobiltelefon och surfplattor finns ett stort antal appar.
 • På webben finns ett stort antal tjänster för väderprognoser.
 • Nyhetsprogrammen i de olika Tv-kanalerna sänder regelbundet väderprognoser.

Tillförlitlighet

Generellt är väderprognoser mycket bra från det att de togs fram och cirka 48 timmar framåt. Med mycket bra menas här att de lufttryck, temperaturer, nederbördsmängder och vindstyrkor som redovisas för ett område är tillförlitliga med relativt små variationer i tid och prognos. Visar prognosen på ett väderomslag vid en viss tidpunkt kommer omslaget med stor säkerhet att ske vid ungefär den tidpunkten (+/- någon timma). En väderprognos som sträcker sig längre bort än 48 timmar blir snabbt allt mer osäker.

I stort sett alla väderprognoser är framtagna utifrån samma information som samlas in av SMHI och världens alla andra väderprognosorganisationer i samverkan. Olika prognosutgivare bearbetar därefter information lite olika och presenterar den lite olika. Detta kan ge delvis olika väderprognoser från olika utgivare. Orsaken till skillnaderna går ofta att finna i att vädret som redovisas i ena prognos är mer av ett "medelväder" medan i en annan prognos är det "sämsta vädret". En annan orsak är att området som prognosen redovisar vädret för skiljer sig åt. Exempelvis så ligger öarna Öland och Gotland inte så enormt långt ifrån varandra ute i Östersjön men kan naturligtvis ha mycket olika väder om man bara har en väderprognos för Östersjön att tillgå.

Fördjupning

Prognosområdeskarta


Prognosområdeskarta [SMHI].

I många typer av väderprognoser ges prognosen område för område. Utan att ha kännedom om var de olika områdena ligger blir väderprognosen oanvändbar. Att ha tillgång till en så kallad prognosområdeskarta löser detta problem. Liknande kartor finns för andra länder och hav om man seglar längre bort.

Instuderingsfrågor

 1. På vilken radiokanal sänds Sjörapporten några gånger per dygn?
 2. Vad heter den svenska myndighet som tar fram väderprognoser?
 3. Vilken SMHI-väderprognos ger mest information om vädret utmed Sveriges kuster?
 4. Vad är nackdelen med en så kallad Platsprognos?
 5. Vad heter Sjöfartsverkets tjänst som sänder ut väderprognoser via VHF-radio och NAVTEX?
 6. Du vill veta vindstyrkan just nu på en av Sjöfartsverkets väderstationer. Vilken tjänst tjänst/app använder du?
 7. Vad kallas de väderprognos-filer som en majoritet av alla långfärdsseglare använder?
 8. Hur många dygn/timmar framöver kan man förutsätta att en väderprognos har god tillförlitlighet?

Facit

 1. Sveriges Radio kanal P1.
 2. SMHI - Sveriges Meteorologiska Hydrologiska Institut.
 3. Hav- och kustväder-prognoskartan.
 4. Platsprognosen beskriver vädret för en punkt men ger ingen överblick.
 5. MSI Sweden.
 6. ViVa.
 7. GRIB-filer.
 8. 48 timmar (2 dygn).


Lokal regnskur under ett moln.


Gå till nästa avsnitt.

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMa